winkywc227 發表於 2011-05-10
產品評分
功效: 舒適度: 抵買度:
用後感

 今次透過Lady Qooza參與FRESHLOOK星鑽Con 的試用體驗, 有10對試, 更加有效地知道呢個產品適唔適合自己。

功效: 自己本身眼珠都屬於大大地, 但唔夠神, 會俾人有好眼瞓既感覺。不過用左星鑽Con後, 眼珠明顯大左, 有少少閃亮既層次感, 令到對眼有番神好多。不過Con邊的紫色沒有好明顯的效果, 戴上眼後, 只有黑色的感覺。

舒適: 每次試用我都戴左超過6個鐘, 期間我冇感覺到乾, 個con又冇移過位, 亦都冇用過眼藥水。到除con的一刻, 都沒有乾到抓住眼珠既感覺。而用完後都沒有令我眼珠現紅筋。我曾經用過其他大眼仔con都會經常移位, 令我好唔方便。但係FRESHLOOK呢個con, 戴左好似冇戴咁舒服, 呢樣真係令我好suprise!

總括黎講, 如果紫色CON邊的顏色再做得更加明顯, 呢個con就真係好perfect。